Urantia Raamat III OSA: Urantia ajalugu; 113. Kiri, Seeravlikud saatuse kaitsjad

Urantia Raamat

113. Kiri

Seeravlikud saatuse kaitsjad

(1241.1)113:0.1 LÕPETANUD jutustused Aja Hoolekandevaimudest ja Ruumi Sõnumitoojate Hulkadest, asume vaatlema kaitseingleid, seeraveid, kes on pühendunud nende üksiksurelike eest hoolitsemisele, kelle tõusuks ja täiustumiseks on kogu see tohutu ellujäämisprogramm ette nähtud. Need saatuse kaitsjad on olnud Urantial varasematel ajastutel peaaegu ainus äratuntud ingliterühm. Planeedi seeravid olid tegelikult hoolekandevaimud, kes saadeti teenima neid, kes pidid ellu jääma. Need abistavad seeravid on tegutsenud kõigi mineviku ja oleviku suursündmuste ajal sureliku inimese vaimsete abilistena. Nii mõneski ilmutuses „räägiti sõna inglite kaudu”, nii mõnedki taeva käsuõpetused on „saadud inglite teenistuse kaudu”.

(1241.2)113:0.2 Seeravid on traditsioonilised taevainglid: nad on hoolekandevaimud, kes elavad teile nii lähedal ja teevad teie heaks nii palju. Nad on Urantial hoolt kandnud inimintellekti tekkimise algusaegadest saadik.

1. Kaitseinglid

(1241.3)113:1.1 Õpetus kaitseingli ei ole müüt, mõnel inimolendite rühmal ongi tegelikult isiklikud inglid. Just seda pidas Jeesus silmas, kui ta taevariigi las kõneldes ütles: „Vaadake ette, et te ühtki neist pisukesist ei põlga; sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati mu Isa vaimu kohalolekut.”

(1241.4)113:1.2 Seeravid määrati alguses ilmselt Urantia eri rassidele. Ent alates Miikaeli annetumise ajast määratakse neid vastavalt inimese intellektile, vaimsusele ja saatusele. Inimkond jaguneb intellektuaalselt kolme klassi:

(1241.5)113:1.3 1. normaalsest madalama meelega inimesed — need, kellel pole normaalset tahtejõudu, kes ei tee keskmisel tasemel otsuseid. Sellesse klassi kuulujad ei suuda Jumalast aru saada, neil puudub võime arukalt Jumalust palveldada. Urantia subnormaalsetel olenditel on üks seeravite korpus, üks kompanii ühe keerubite pataljoniga, kes on määratud nende eest hoolt kandma ja jälgima, et neid koheldaks sfääri eluvõitlustes õiglaselt ja armuliselt;

(1241.6)113:1.4 2. keskmine, normaalset tüüpi inimmeel. Seeravite hoolekande seisukohalt jaguneb enamik mehi ja naisi seitsmesse klassi olenevalt nende staatusest inimprogressi ja vaimse arengu ringides;

(1241.7)113:1.5 3. normaalsest kõrgema meelega — need inimesed teevad suuri otsuseid ja neil on kahtlemata potentsiaali vaimseteks saavutusteks; mehed ja naised, kes on oma sisimas elava Kohandajaga suuremal või vähemal määral kontaktis, erinevate saatusekorpuste liikmed. Kui selline indiviid värvatakse mõnda paljudest saatuse reservkorpus, siis määratakse talle kohe isiklik seerav, üks millisel ringil ta ka poleks, ja surelik on sellest ajast k oma maise elujärgu lõp kaitseingli pideva hoolekande ja lakkamatu hoolitseva valve all. Samuti, kui inimene teeb ülima otsuse, sidudes end tõeliselt Kohandajaga, määratakse talle kohe isiklik kaitsja.

(1242.1)113:1.6 Kui seerav niinimetatud normaalsete olendite eest hoolt kannab, sõltuvad tema ülesanded sellest, kuidas inimene jõuab intellektuaalsuse ja vaimsuse ringidele. Te alustate oma surelikes kestades seitsmendalt ringilt ja rändate enesest arusaamise, enesevalitsemise ning enesetäiustamise ülesandeid täites sissepoole. Te kulgete ringringilt edasi, k (kui loomulik surm ei lõpeta teie elujärku ega vii teie heitlusi üle eluasemeilmadesse) jõuate oma sisimas elava Kohandajaga suhtelise kontakti ja osaduse saavutamise esimesse ehk sisemisse ringi.

(1242.2)113:1.7 Algse ehk seitsmenda ringi inimestel on üks kaitseingel ühe neid abistavate keerubite kompaniiga, kes on määratud hoidma ja kaitsma tuhandet surelikku. Kuuendas ringis määratakse nende tõususurelike viiesajaliikmelisi rühmi juhendama üks seeravite paar koos ühe keerubite kompaniiga. Viiendasse ringi jõudes rühmitatakse inimesed ligikaudu sajaliikmelistesse kompaniidesse, keda pannakse juhtima kaitseseeravite paar ja rühm keerubeid. Neljandasse ringi jõudnud surelikud koondatakse kümneliikmelistesse rühmadesse ja neid pannakse taas juhtima seeravite paar, keda abistab üks keerubite kompanii.

(1242.3)113:1.8 Kui surelik meel murrab end läbi loomse pärandi inertsi ja jõuab inimintellektuaalsuse ja omandatud vaimsuse kolmandasse ringi, pühendub üks isiklik ingel (tegelikult kaks) nüüdsest tervenisti ja täielikult sellele tõususurelikule. Nii saavad need inimed kõigis oma pingutustes kolmanda ringi lõpetamiseks, teise läbimiseks ja esimeseni jõudmiseks lisaks alati kohalviibivatele ja üha tõhusamatele sisimas elavatele Mõttekohandajatele jagamatut abi ka neilt isiklikelt saatuse kaitsjatelt.

2. Saatuse kaitsjad

(1242.4)113:2.1 Seeraveid teatakse saatuse kaitsjatena üksnes sestpeale, kui nad määratakse inime juurde, kes on jõudnud vähemalt üheni järgmisest kolmest saavutusest: teinud ülima otsuse saada Jumala-saseks, astunud kolmandasse ringi või on värvatud mõnda saatuse reservkorpusesse.

(1242.5)113:2.2 Rasside evolutsioonis määratakse saatuse kaitsja kõige esimesena nõutavale ringile jõudnud olendile. Urantial sai esimese surelikuna isikliku kaitsja Rantowoc, kaua aega tagasi elanud tark mees punasest rassist.

(1242.6)113:2.3 Kõik inglid määratakse vabatahtlike seeravite rühmast ja nad määratakse alati vastavalt inimese vajadustele ning inglitepaari staatusele — arvestades seeravite kogemusi, oskusi ja tarkust. Saatuse kaitsjaks määratakse ainult pikaajaliste teenistuskogemustega seeraveid, kogenumaid ja läbiproovitumaid liike. Paljud kaitsjad on omandanud kogemusi maailmades, mis kuuluvad Kohandajaga mittesulandumise seeriasse. Nagu Kohandajad, nii saadavad ka seeravid neid olendeid ainult üheainsa elu ajal ja vabanevad siis uuteks ülesanneteks. Paljudel Urantia kaitseinglitel on selline varasem praktiline kogemus teis maailmadest.

(1243.1)113:2.4 Kui inimolendid ei jää ellu, võivad nende isiklikud või rühmakaitsjad teenida samal planeedil korduvalt samasuguseid ülesandeid täites. Seeravid muutuvad üksikmaailmade suhtes sentimentaalseks ja neil tekib eriline kiindumus surelike loodudolendite mõne rassi ja tüübi suhtes, kellega nad on olnud nii lähedalt ja tihedalt seotud.

(1243.2)113:2.5 Inglid kiinduvad oma inimkaaslastesse püsivalt; ja kui te vaid saaksite seeraveid endale ette kujutada, kiinduksite ka teie nendesse sügavalt. Kui te vabanete ainelisest kehast ja omandate vaimuvormi, olete paljude oma isiksuseomaduste poolest inglitele väga lähedased. Neil on enamik teie emotsioone ja lisaks kogevad nad veel muudki. Ainus teid ajendav emotsioon, millest neil on mõneti raske aru saada, on loomse u pärand, mis keskmise Urantia elaniku meeleelus nii ulatuslik näib. Inglitel on tõesti raske aru saada, miks te lasete nii järjekindlalt oma kõrgematel intellektuaalsetel võimetel, isegi oma religioossel usul mõttetu kartuse- ja ängistuse mõjul nii tugevasti ule alluda, nii põhjalikult demoraliseeruda.

(1243.3)113:2.6 Igal seeravil on oma nimi, ent maailmade teenistusse määramise ürikutes nimetatakse neid sageli numbritega, mille nad planeedil saavad. Universumi keskuses registreeritakse nad nime ja numbriga. Inimesest hoolealusel, kellele edastatakse käesolev kiri, on saatuse kaitsja Nebadoni seeravite 182 314. armee 37. väe 6. leegioni 384. üksuse 4. pataljoni 126. kompanii 17. rühma number 3. Neile seeravitele ja tema inimesest hoolealusele on praegu Urantial antud number 3 641 852.

(1243.4)113:2.7 Isikliku kaitse teenistusse määratakse seeraveid saatuse kaitseingliteks alati vabatahtlikkuse alusel. Käesoleva järelevalvekülastuse linnas võeti üks surelik hiljuti saatuse reservkorpusesse ning et i selliseid inimesi saadavad isiklikud kaitseinglid, taotles seda ülesannet enam kui sada vastava kvalifikatsiooniga seeravit. Planeedi suunaja valis välja kaksteist kõige kogenumat indiviidi ja määras siis seeravid, kes nende arvates sobisid kõige paremini seda inimest tema eluteel juhtima. See tähendab, et nad valisid teatava võrdse kvalifikatsiooniga seeravite paari, kellest üks on alati valves.

(1243.5)113:2.8 Seeravite töö on küll lakkamatu, kuid mõlemad inglid võivad täita i hoolekandeülesandeid. Nagu keerubid, nii teenivad ka seeravid tavaliselt paaridena, kuid erinevalt oma vähem edasijõudnud kaaslas töötavad seeravid vahel ka üksikult. Praktiliselt kõigis oma kontaktides inimestega toimivad nad üksikisikutena. Mõlemad inglid on vajalikud ainult sidepidamiseks ja teenistuseks versumi kõrgemates ringlustes.

(1243.6)113:2.9 Kui seeravite paar võtab endale kaitsja ülesande, teenivad nad selle inimese elu lõp. Täiendavast olendist (üks kahest inglist) saab selle ettevõtmise kroonik. Need täiendavad seeravid on arenevate maailmade surelike kroonikapidajad-inglid. Kroonikat peab keerubite paar (keerub ja sanob), kes on alati seeravi kaitsjatega kaasas, kuid üks seeravi on alati vastutav nende kroonikate eest.

(1244.1)113:2.10 Kaitsja vabastatakse aeg-ajalt oma paarilisest, et lasta tal puhata ja end versumiringluste eluenergiaga uuesti laadida, tema puudumise ajal täidab krooniku ülesandeid keerub. Nii toimub ka täiendava seeravi samalaadse äraoleku ajal.

3. Suhe teiste vaimumõjudega

(1244.2)113:3.1 Üks tähtsamaid asju, mida saatuse kaitsja oma sureliku hoolealuse heaks teeb, on see, et ta koordineerib isiklikult neid arvukaid mitteisikulisi vaimumõjusid, mis elavad areneva ainelise loodud-olendi sisimas ja ümbritsevad ning puudutavad tema meelt ja e. Inimolendid on isiksused ning mitteisikulistel vaimudel ja eelisikulistel olemusvormidel on erakordselt raske nende sügavalt ainelise ja diskreetselt isikulise meelega otsekontakti astuda. Kaitseingli hoolekandes on need mõjud enam-vähem ühildatud ja muutunud areneva inimisiksuse avarduvale kõlbelisele olemusele juba peaaegu tunnustatavaks.

(1244.3)113:3.2 See seeravist kaitsja nimelt kooskõlastab Lõpmatu Vaimu mitmesuguseid jõude ja mõjusid, alates füüsiliste juhtijate ja meeleabivaimude valdkondadest k Jumaliku Hoolekandja Püha Vaim ning Paradiisi Kolmanda Allika ja Keskme Kõikjaloleva Vaimu kohalolek. Olles need Lõpmatu Vaimu tohutud hoolekanded ühendanud ja isikulisemaks muutnud, võtab seerav enda peale selle Ühise Toimija integreeritud mõju kooskõlastamise Isa ja Poja vaimse kohalolekuga.

(1244.4)113:3.3 Kohandaja on Isa kohalviibimine, Tõe Vaim on Poegade kohalviibimine. Neid jumalikke annetusi ühendab ja kooskõlastab inimese vaimse kogemuse madalamatel tasanditel kaitseseeravite hoolekanne. Ingli abilistel on võime oma hoolitsuses surelike loodud-olendite eest ühendada Isa Poja armuga.

(1244.5)113:3.4 See on ka põhjus, miks seeravist kaitsja hakkab lõppkokkuvõttes isiklikult hoidma sureliku ellujääja meelealgkujusid, mäluvalemeid ja ereaalsusi tema füüsilise surma ja morontia elluärkamise vahelisel ajal. Mitte teine peale Lõpmatu Vaimu hoolekandja laste ei saaks sel versumi teisele ja kõrgemale tasemele ülemineku faasis inimolenditele niisugust teenet osutada. Isegi teie ajaliku üleminekuune ajal, kui te siirdute ajast igavikku, teeb kõrge supev loodud-olendi identiteedi hoidjana ja isiksuse terviklikkuse tagajana koos teiega läbi sama ülemineku.

(1244.6)113:3.5 Vaimsel tasandil muudavad seeravid paljud versumi muidu eba- ja eelisikulised hoolekanded isiklikeks — nad on koordineerijad. Intellektuaalsel tasandil viivad nad meele ja morontia omavahelisse seosesse — nad on tõlgendajad. Füüsilisel tasandil muudavad nad maist keskkonda oma sideme kaudu Füüsiliste Meisterjuhtijatega ja koostöö kaudu keskteeliste hoolekandega.

(1244.7)113:3.6 Selline on lugu inimest saatvate seeravite mitmekesis ja keerulis ülesanne. Ent kuidas see madalam ingliisiksus, kes on loodud inimkonna versumitasandist vaid veidi kõrgemana, nii raskeid ja keerulisi asju korda saadab? Tegelikult me ei tea seda, kuid oletame, et seda fenomenaalset hoolekannet hõlbustab mingil avaldamata viisil Ülima Olendi, arenevate aja ja ruumi versumite tegelikustuva Jumaluse äratundmata ja ilmutamata toimimine. Kogu järgneval ellujäämise teel, milleni jõutakse Ülimas Olendis ja selle kaudu, on seeravitel surelike jätkuvas edasiarengus oluline roll.

4. Seeravite tegevusvaldkonnad

(1245.1)113:4.1 Kaitseseeravid ei ole meel, kuigi nad pärinevad samast allikast, millest pärineb ka surelik meel — Loovast Vaimust. Seeravid on meele stimuleerijad: nad püüavad pidevalt aidata inimmeelel teha otsuseid, mis võimaldavad läbida järgmist ringi. Nad teevad seda mitte nii nagu Kohandaja, kes toimib seestpoolt ja e kaudu, vaid pigem väljast sissepoole, toimides läbi inimolendite sotsiaalse, eetilise ja kõlbelise keskkonna. Seeravid ei ole mitte Kõikse Isa külgetõmbejõud, nagu on jumalik Kohandaja, vaid pigem Lõpmatu Vaimu hoolekande isikulised esindajad.

(1245.2)113:4.2 Surelik inimene allub Kohandaja juhtimisele, kuid võtab kuulda ka seeravi juhiseid. Kohandaja on inimese igavese olemuse sisu, seerav on inimese areneva olemuse — selles elus sureliku meele, järgmises morontiae õpetaja. Eluasemeilmades saate teadlikuks seeravi õpetaja ja märkate neid, kuid esimeses elus inimesed tavaliselt neid ei märka.

(1245.3)113:4.3 Seeravid tegutsevad inimeste õpetajatena, juhtides inimisiksuse samme uute ja progressiivsete kogemuste teedele. Seeravi juhistele allumine kindlustab harva kerge elu. Tema juhtimisele järgnedes kohtate oma teel kindlasti kõlbeliste valikute ja vaimse progressi karme mägesid ja kui teil on julgust, siis ületate need.

(1245.4)113:4.4 Palveldamisimpulss tekib suures osas kõrgemate meeleabivaimude vaimusisendus, millele on toeks Kohandaja-poolne suunamine. Ent Jumalat tundvate surelike nii sageli kogetav palvetamistung tekib väga tihti seeravite mõjul. Kaitseseerav tegutseb inimesest tõusuteelise kosmilise taipamise täiustamiseks pidevalt sureliku keskkonda mõjutades, et ellujäämiskandidaat tunnetaks paremini oma sisimas elava Kohandaja kohalolekut ja saaks jumaliku kohaloleku vaimse missiooniga paremini kaasa töötada.

(1245.5)113:4.5 Kuigi sisimas elav Kohandaja ja inimest ümbritsevad seeravid ei näi omavahel suhtlevat, töötavad nad alati täiuslikus kooskõlas ja suurepärases üksmeeles. Kaitsjad on kõige aktiivsemad siis, kui Kohandajad on kõige vähem aktiivsed, kuid nende hoolekanne on mingil imelikul viisil vastastikku kooskõlas. Selline ülim koostöö saab vaevalt olla juhuslik või tähtsusetu.

(1245.6)113:4.6 Kaitseseeravite hooltkandev isiksus, Jumala kohalolek sisimas elava Kohandajana, Püha Vaimu ringluse mõju ning Poja-teadvus Tõe Vaimus on jumalikult kooskõlastatud vaimse hoolekande mõatud ühtsuseks surelikus isiksuses ja tema jaoks. Lähtudes küll erineva allika ja erinevatelt tasanditelt, on need taevased mõjud siiski integreeritud Ülima Olendi e ümbritsevasse ja arenevasse kohalolekusse.

5. Seeravite hoolitsus surelike eest

(1245.7)113:5.1 Inglid ei sekku inimmeele pühadusse, nad ei mõjuta surelike tahet ning nad ei astu ka otseselt kontakti sisimas elavate Kohandajatega. Kaitseingel mõjutab teid võimalikel viisidel, mis ei riiva teie isiksuse väärikust; need inglid ei sekku mitte mingil juhul inimtahte vabasse tegutsemisse. Ei inglitel ega ühelgi teisel versumiisiksuste klassil ole võimu ega õigust inimese valikuõigusi kärpida või piirata.

(1246.1)113:5.2 Inglid on teile nii lähedal ja hoolitsevad teie eest nii tundeliselt, et nad kujundlikult öeldes „nutavad teie jonnaka sallimatuse ja kangekaelsuse pärast”. Seeravid ei vala füüsilisi pisaraid, neil pole füüsilist keha ja neil pole ka tiibu. Ent neil on vaimsed emotsioonid ning nad kogevad vaimse iseloomuga tundeid ja tundmusi, mis on teatud mõttes võrreldavad inimlike emotsioonidega.

(1246.2)113:5.3 Seeravid tegutsevad teie huvides üsna sõltumatult teie otses soovidest, nad täidavad endast kõrgemate käske ja toimivad seega olenemata teie mööduva kapriisidest ja muutlikest tujudest. See ei tähenda, nagu te ei saaks nende ülesandeid kergemaks või raskemaks teha, vaid pigem seda, et inglid ei tegele otseselt teie soovide ega palvetega.

(1246.3)113:5.4 Lihaliku elu ajal ei saa surelikud inimesed inglite mõistusega otseselt kontakti astuda. Inglid ei ole käskijad ega suunajad, nad on lihtsalt kaitsjad. Seeravid kaitsevad teid, nad ei püüa teid otseselt mõjutada, te peate ise endale tee kavandama, kuid inglid teevad , et te oma valitud teed võimalikult hästi ära taksite. Nad ei sekku (harilikult) meelevaldselt inimelu igapäevaasjadesse. Ent kui nad saavad kõrgemalt juhiseid mõne ebatavalise ettevõtmise läbiviimiseks, siis võite kindel olla, et nad leiavad mingi võimaluse need käsud täita. Seetõttu ei sekku nad inimdraamasse, välja arvatud erandjuhtudel, ja ka siis tavaliselt kõrgemalt saadud otseste korralduse alusel. Nad on olendid, kes saadavad teid nii mõnegi ajastu vältel, tutvudes sel moel oma tulevase tööga ja isiksustega suhtlemisega.

(1246.4)113:5.5 Seeravid saavad teatud asjaoludel tegutseda kui inimolendite ainelised hoolekandjad, aga teevad seda väga harva. Nad võivad keskteeliste ja füüsiliste juhtijate abil tegutseda inimeste huvides väga mitmetel aladel, isegi inimkonnaga tegelikult kontakti astuda, kuid sellised juhtumid on väga ebatavalised. Enamikul juhtudel kulgevad ainelise maailma asjaolud seeravi mõjutamata, ent on tekkinud ka olukordi, mis on ohustanud inimevolutsiooniahela elutähtsaid lülisid ja seeravid on tegutsenud neil juhtudel — ning põhjendatult — omal algatusel.

6. Kaitseinglid pärast surma

(1246.5)113:6.1 Jutustanud teile veidi seeravite hoolekandest loomuliku elu ajal, püüan nüüd kirjeldada kaitseinglite käitumist oma inimkaaslaste sureliku elu lõppedes. Teie surma korral säilitab kaitseingel teie ürikud, identiteedi kirjeldused ja inime morontia olemusvormi, mis on välja arendatud sureliku meele ja jumaliku Kohandaja ühiste pingutuste tulemusena, koos muude teie tulevase eksistentsiga seotud väärtustega — , mis kokku moodustab teie, tõelise teie, välja arvatud jätkuva eksistentsi identiteet, mida esindavad lahkuv Kohandaja ja isiksuse tegelikkus.

(1246.6)113:6.2 Niipea kui inimmeeles kustub juhtvalgus, vaimuvalgus, mida seeravid seostavad Kohandaja kohalolekuga, siirdub saatev ingel isiklikult järjest rühma, kompanii, pataljoni, üksuse, leegioni ja väe juhtinglite ette aru andma. Kui see ingel on korrakohaselt registreeritud aja ja ruumi lõplikuks avastusretkeks, saab ta planeedi seeravite juhilt tunnistuse, mis esitatakse antud seeravite armeed juhtivale Õhtutähele (või Gabrieli mõnele teisele asendusnikule) selle versumi tõusuteelisest kandidaadi kohta. Ning kui kõrgeima struktuuriüksuse ülem annab loa, siirdub see kaitseingel esimesse eluasemeilma ja ootab seal oma endise lihaliku elu aegse hoolealuse teadvuseletulekut.

(1247.1)113:6.3 Kui inimele on määratud isiklik ingel, aga tal ei õnnestu ellu jääda, peab teda saatev seerav minema kohaliku versumi keskusesse, et seal kinnitada teda täiendanud olendi varem esitatud ürikute täielikkust. Seejärel läheb ta peainglite kohtute ette, et teda vabastataks süüst oma hoolealuse mitteellujäämise eest, ning siis siirdub tagasi maailmadesse, kus ta määratakse mõne teise tõusupotentsiaaliga sureliku juurde või mõnda teise seeravite hoolekande alajaotusse.

(1247.2)113:6.4 Ent inglid hoolitsevad arenevate loodud-olendite eest lisaks isiklikule ja rühmakaitsele veel mitmel muul viisil. Isiklikud kaitsjad, kelle hoolealused ei siirdu kohe eluasemeilmadesse, ei viivita seal jõude usulise elukorralduse lõpu kohtumõistmisloendusi oodates, neile antakse versumite arvukates hoolekandemissioonides mõni muu ülesanne.

(1247.3)113:6.5 Kaitseseerav on sureliku inimese magava e ellujäämisväärtuste hoidja ja kaitsja, nii nagu eemalviibiv Kohandaja ongi selle sureliku versumiolendi identiteet. Kui need kaks teevad eluasemeilma ülestõusmissaalides koostööd koos äsjavalminud morontiavormiga, toimub tõususureliku isiksuse koosseisutegurite taaskoondumine.

(1247.4)113:6.6 Kohandaja identifitseerib teid, kaitseseerav taasisikustab teid ning esitleb taas teie maiste päevade ustavale Järelevaatajale.

(1247.5)113:6.7 Kui planeedi ajastu lõppedes surelike saavutuste madalamatel ringidel viibijad kokku kogutakse, taaskoondavad nende rühmakaitsjad neid eluasemesfääride ülestõusmissaalides, nii nagu teil on ka kirja pandud: „Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja kogub kokku oma äravalitud ilmamaa otsast teise otsani.”

(1247.6)113:6.8 Õigusemõistmise kord nõuab, et isiklikud või rühmakaitsjad vastavad usulise elukorralduse lõpu loendusel kõigi mitteellujäänud isiksuste eest. Nende mitteellujääjate Kohandajad ei pöördu tagasi ja kui toimub loendus, siis seeravid vastavad, kuid Kohandajad mitte. See ongi „ülekohtuste ülestõusmine”, tegelikult loodud-olendi eksistentsi lakkamise lik tunnistamine. See kohtumõistmisloendus järgneb alati vahetult halastusloendusele, magavate ellujääjate ülesäratamisele. Ent need huvitavad tegelikult vaid ülimaid ja eteadvaid ellujäämisväärtuste Kohtkke. Need kohtumõistmisprobleemid meid tegelikult ei puuduta.

(1247.7)113:6.9 Rühmakaitsjad võivad teenida planeedil ajastuid ning saada lõpuks tuhandete ja tuhandete magavate ellujääjate uinuvate ede hoidjateks. Nad võivad teenida ka ühe süsteemi paljudes erinevates maailmades, sest ülestõusmisvastus antakse eluasemeilmades.

(1247.8)113:6.10 Kõiki Luciferi mässu ajal eksiteele sattunud Satania süsteemi isiklikke ja rühmakaitsjaid, hoolimata sellest, et paljud neist oma rumalust siiralt kahetsesid, peetakse Jerusemil kinni k lõpliku kohtumõistmiseni mässu üle. Kõiksed Hindajad on juba võtnud neilt sõnakuulmatutelt ja reeturlikelt kaitsjatelt omal algatusel neile usaldatud ede aspektid ja asetanud need morontiareaalsused vabatahtlike sekonavide hoole alla.

7. Seeravid ja tõusutee

(1248.1)113:7.1 Esmakordne ärkamine eluasemeilmade kallastel on tõususureliku elujärgus epohhiloov sündmus, seal näete esmakordselt tegelikult oma maiste päevade kauaarmastatud ja alati kohalviibivaid ingli kaaslasi; seal saate ka tõeliselt teadlikuks selle jumaliku Järelevaataja identiteedist ja kohalolekust, kes maa peal nii kaua teie meeles elas. Selline kogemus on auline ärkamine, tõeline ülestõusmine.

(1248.2)113:7.2 Morontiasfääridel on saateseeravid (keda on kaks) avalikult teie kaaslased. Need inglid saadavad teid läbi üleminekumaailmade kulgevas elujärgus, aidates teid igal võimalikul viisil morontia-ja vaimuseisundisse jõuda, ja nad tavad ka võimalust eluasemeilmades tegutsevates arenevate seeravite täienduskoolides ise edasi jõuda.

(1248.3)113:7.3 Inimsugu on loodud lihtsamat tüüpi ingliklassidest vaid veidi madalamana. Seepärast on teie esimene morontiaelu-ülesanne olla seeravitele abilisteks selles töös, mis teid kohe ootab, kui te pärast vabanemist liha kütkeist isiksuseteadvuse omandate.

(1248.4)113:7.4 Enne eluasemeilmadest lahkumist saavad surelikud endale alalise seeravist kaaslase või kaitsja. Kui te morontiasfääridel tõusete, on seeravi kaitsjad lõpuks need, kes tunnistavad ja kinnitavad teie igavest liitu Mõttekohandajatega. Nemad üheskoos on loonud teie kui aja maailmade lihalike laste isiksuse identiteedi. Seejärel, kui olete jõudnud küpsesse morontiaseisundisse, saadavad nad teid läbi Jerusemi ja sellega seotud progressi-ja kultuurisüsteemi maailmade. Pärast seda siirduvad nad koos teiega Edentiale ja selle seitsmekümnesse arenenud suhtluse maailma ning juhivad teid Melkisedekite juurde, järgnedes teile selle võrratu elujärgu ajal, mida elate versumi keskusmaailmades. Kui te olete Melkisedekitelt tarkust ja kultuuri õppinud, viivad nad teid edasi Salvingtonile, kus te seisate kogu Nebadoni Suverääni ees. Edasi järgnevad need seeravi teejuhid teile superversumi väiksematesse ja suurematesse sektoritesse ja siis Uversa vastuvõtumaailmadesse, jäädes teiega seni, k sekonavid võtavad teid lõpuks oma hõlma pikaks teekonnaks Havonale.

(1248.5)113:7.5 Mõned kaitseinglid, kes inimesi sureliku elujärgu ajal saadavad, järgnevad tõusuteelis palveränduritele nende teel läbi Havona. Teised jätavad oma kauaaegsete surelike kaaslastega ajutiseks hüvasti ja samal ajal, kui surelikud läbivad keskse versumi ringe, jõuavad Seraptoni sfääridele. Nad jäävad Paradiisi kallastele ootama, k nende surelikud kaaslased ärkavad viimasest ajalikkuse üleminekuunest uude igavikukogemusse. Need tõususeeravid astuvad hiljem mitmesugustesse teenistustesse lõpetanute korpuses ja Seeravite Täielikkuse Korpuses.

(1248.6)113:7.6 Inimene ja ingel võivad igaveses teenistuses taasühineda või mitte, aga kuhu iganes seeravite ülesanded neid viivad, suhtlevad nad alati oma endiste hoolealustega areneva maailmadest, aja tõususurelikega. Inimeste päritolumaailmades olnud lähedasi suhteid ja armastavat kiindumust ei unustata enam kunagi ning need ei katke päriselt. Inimesed ja inglid teevad igavestel ajastutel jumalikus teenistuses koostööd nagu kunagi ajalikus elujärguski.

(1249.1)113:7.7 Seeravitele on kindlaim tee Paradiisi-Jumalusteni jõudmiseks arengulist päritolu e edukas juhtimine Paradiisi väravateni. Seepärast on saatuse kaitsja ülesanne seeravite seas kõige kõrgemalt hinnatud.

(1249.2)113:7.8 Esmasesse ehk surelike Lõplikkuse Korpusesse võetakse ainult saatuse kaitsjaid ja sellised paarid on läbi teinud identiteedi lunastamise ülima avastusretke; need kaks olendit on enne vastuvõtmist lõpetanute korpusesse Seraptonil jõudnud vaimse kaksühildumiseni. Selles kogemuses saavutavad kaks ingliolemust, kes kõigis versumifunktsioonides teineteist nii hästi täiendavad, lõpliku vaimse kaksühtsuse ja omandavad uue võime vastu võtta Paradiisi-Isa fragmenti, mis pole Kohandaja, ja sellega sulanduda. Ja nii saavad mõned teid ajalikkuses armastanud seeravid ka teie kui lõpetanute kaaslasteks igavikus, Ülima lasteks ja Paradiisi-Isa täiustunud poegadeks.

(1249.3)113:7.9 [Esitanud Urantiale määratud seeravite juht.]

%d bloggers like this: