Nõmme, Tallinna uudised

Kuidas saada lapsed suvel taskuraha teenima?

Autor: Tiit Kruusalu, nõmmekas ja lapsevanem

 (foto: Jukko Nooni)
Kooliaastast väsinud lapsed rõõmustavad peagi suvevaheaja üle, kuid pärast paari vabadusenädalat tahaks mõnigi neist endale taskuraha teenida. Paraku napib tööandjaid, kes oleksid valmis alaealistele tööd pakkuma. Põhjuseid on seinast seina, alustades müüdist, et juba alaealise tööle vormistamine on keeruline protsess. Siinkohal tahaksin koputada Nõmme tööandjatele südamele: kui me oma noortele töökogemuse omandamiseks isegi võimalust ei anna, siis kust nad seda saama peaksid?

Kuidas alaealist tööle võtta?

Tegelikult ei ole alaealise töölevõtmine sugugi keeruline. Selleks on vaja tema tahteavaldust, millele peab nõusoleku andma ka alaealise seaduslik esindaja. Kuigi seadus ei näe ette nõusoleku vormi, oleks mõistlik võtta alaealisega sõlmitud töölepingule ka tema esindaja allkiri. 7–14-aastase alaealise töölevõtmisel tuleb pärast tema kandmist töötamisregistrisse oodata kümme tööpäeva. Kui nende päevade jooksul ei ole inspektor teatanud keeldumisest, siis on alaealine tööle lubatud.

Kui pikk võib olla alaealise tööaeg?

Seadus eristatab koolikohustuslikud alaealised nendest, kellele koolikohustus enam ei kehti. Koolikohustuslik ollakse põhikooli lõpetamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Koolikohustusliku alaealise töötamise kestus koolivaheajal ei tohi ületada poolt koolivaheajast. 7–12-aastased võivad töötada kolm tundi päevas, kokku 15 tundi nädalas, millest peaks piisama näiteks lehepoisi tööks või üritustel flaierite jagamiseks. Alates 13. eluaastast on piir seitse tundi päevas ja 35 tundi nädalas. Põhikooli lõpetanud 15-aastane noor on aga juba võrdsustatud täiskasvanuga, kellele kehtib kaheksatunnine tööpäev ja 40-tunnine töönädal. Täpsustan siinkohal üle, et nimetatud normid koolikohustuslikele kehtivad ainult koolivaheajal. Töötada võib ka õppetöö ajal, kuid siis on normid palju rangemad.

Kui suur peab olema alaealise töötasu?

Nii nagu täiskasvanute puhul, on töötasu suurus vähemalt teoorias kokkuleppe küsimus. Siiski ei tohi see olla väiksem kui kehtestatud miinimumpalk. 2019. aastal on töötasu alammäär 3,21 eurot tunnis. Kui ei ole kokku lepitud väiksemat tööajanormi, siis tuleb tagada töö ja maksta tasu täistööaja eest, mille pikkuse vastavalt noore töötaja vanusele leiab eelmisest lõigust.

Kas sõlmida tööleping?

Erinevalt eelmisel suvel nn ajalehepoiste teemal sõna võtnud tööinspektoritest ei poolda allakirjutanu igal juhul ja iga hinna eest töölepingu sõlmimist, mis justkui kaitseks alaealist töötajat paremini. Kas ikka kaitseb? Küsin siinkohal: kas töölepinguga kaasnev katseajal rakenduv 15-päevane või pärast katseaega 30-päevane töölepingu ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg ikka kaitseb seitsmeaastast lehepoissi, kes tunneb, et see töö käib talle siiski üle jõu? Kaaluda tuleks iga sõlmitavat töösuhet eraldi ja läheneda lepinguvormi valikule juhtumipõhiselt. Kasutame tervet mõistust ja head tahet, võttes sõltumata lepinguvormi valikust maksimaalselt üle eespool toodud normid.

Kuidas kontrollida noore töölesoovija sobivust?

Enamasti on tööandja valmis pakkuma tööd, kus spetsiifilistest tööoskustest tähtsamaks osutub töötaja vastutustunne ja üldine valmisolek tööd teha. Siinkohal oleks asjakohane küsida töösoovijalt mõne tema soovitaja kontakti. Hästi peaksid sobima näiteks klassijuhataja, treener või huviringi juhendaja.

Kus noortele tööd pakkuda?

Loe otse allikast

%d bloggers like this: