Tallinna ambitsioon on olla kvaliteetse linnaruumiga roheline maailmalinn

a linnavolikogu võttis vastu arengustrateegia „ 2035“, mis jõustub 1. jaanuaril . Dokument määrab kindlaks linna visiooni, strateegilised sihid, nende saavutamisse panustavad linna tegevusvaldkonnad ja olulisemad tegevussuunad aastani 2035.

a arengustrateegia „ 2035“ seab linnale ambitsioonikad eesmärgid. Vastavalt visioonile on kvaliteetse linnaruumiga roheline linn, kus põimuvad rohe- ja digiinnovatsioon, elanikud tunnevad oma kodukandiga sidet ja teevad seda ka ise mõnusamaks.

a linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on arengustrateegia linnavalitsusele tööriistaks igapäevaste otsuste tegemisel, aga sellest peavad lähtuma nii iga-aastaste eelarvete koostamine kui ka teised arengudokumendid. „Linna kui kvaliteetse elukeskkonna arengut ei saa planeerida lähtudes valimistsüklist, vaid see peab olema linnaelanike laiapõhjaline ühiskondlik kokkulepe, millises linnas me tulevikus elada sooviksime,“ leidis Terik.

Linna uue arengustrateegia keskmes on kuus sihti: „Loov linn“, „Sõbralik linnaruum“, „Terve liigub“, „Roheline pööre“, „Heatahtlik kogukond“ ja „Kodu, mis algab tänavast“. Strateegiliste sihtide saavutamise nimel peab töötama kogu linnaorganisatsioon koostöös linlaste, kogukondade, ettevõtjate, linnaregiooni omavalitsuste, riigi ja rahvusvaheliste partneritega.

2035“ kuue sihi alameesmärgid hõlmavad inimsõbraliku linnakeskkonna kujundamist, linna merele avamist, rohevõrgustiku ühendamist, tarka majandust, õppimise väärtustamist, teadust ja innovatsiooni, kultuuri ja sündmusi, tervislike eluviiside toetamist, uuel tasemel linnaliikuvust, ringmajanduse arendamist, elurikka looduskeskkonna toetamist linnas, kultuuripärandi hoidmist, turvalist ja sõbralikku keskkonda, üksteisega arvestamist ning tugevat kodanikuühiskonda.

Linna arengustrateegia seab strateegilised sihid ligi 15 aastaks. ustrateegia rakendamise prioriteedid vaadatakse tavapäraselt üle pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi, täiendades ennekõike tegevusprogrammide ja tegevussuundade osa. Strateegilisi sihte reeglina ei muudeta enne 8-10 aasta möödumist, küll võidakse neid täpsustada või täiendada.

Linna arengustrateegia rakenduskava ja eelarvestrateegia koostatakse 4−5 aastaks ja need moodustavad terviku, milles rakenduskava kirjeldab strateegiliste sihtide saavutamiseks planeeritud tegevusprogramme ja tegevussuundi, eelarvestrateegia on aga finantsplaan nende elluviimiseks.

a arengustrateegia materjalidega saab tutvuda koduleheküljel https://strateegia.tallinn.ee/.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: