Tallinna Turud korraldab kirjaliku enampakkumise Nõmme turu hoone nr 4 kasutusse andmiseks

Tallinna Turgud korraldab kirjalik enampakkumine aadressil Turu plats 8, Tallinn asuva Nõmme turu hoone nr 4 üürile andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 uumi üldpind 10 m2;

1.2 ruumi kasutusotstarve – toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid) või jaekaubandus (välja arvatud tubakatooted) või lustus (välja arvatud alkohoolsed joogid);

1.3 ruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.4 ruumi üüri alghind on 15 eurot/m2 kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.5 üürnik tasub lisaks ruumi üürile kõik ruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku kasutatava ruumi suurusega.

2. Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.1 üürnik kohustub järgmine Tallinna Turgude juhataja kinnitatud Tallinna mtsipaalturgude sisekorraeeskirja;

2.2 üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma kirjalikul enampakkumisel pakutud ühe kuu ruumi üüri käibemaksuga summa ettemaksuks. Üürileandja saab kasutada ettemaksu tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole t nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

2.3 üürnikul on teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Tallinna Turgude juhatajaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

2.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva ruumi parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendus tingitud ruumi väärtuse suurenemise eest;

2.5 ruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.6 ruumi üür suureneb perioodiliselt üks kord aastas tarbijahinnaindeksi muutuse alusel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

3. Üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

4. Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. ju 2013 määruses nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ säatud kirjaliku enampakkumise korrale. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

5. Enampakkumisest osavõtu tasu on 30 eurot. Osavõtutasu kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumber 527 455 005 005 0310, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Nõmme turu hoone nr 4 kirjalikust enampakkumisest osavõtu tasu“. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

6. Pakkumuse tagatise suuruseks on pakkumusele vastav ruumi ühe kalendrikuu üüri käibemaksuga summa. Pakkuja annab tagatise iga esitatava pakkumuse kohta. Tagatisraha kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumber 527 455 005 005 0226, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Nõmme turu hoone nr 4 pakkumuse tagatis“. Kui enampakkumisel osaleja ei osutu võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastatakse talle tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva ettemaksuna.

7. Nõuded pakkumusele:

7.1 Pakkumus tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, millel on märge „Nõmme turu hoone nr 4 kasutusse andmise kirjalik enampakkumine“.

7.2 Pakkumus peab sisaldama:

7.2.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoha aadress, kontakt, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, kontakt ja e-post);

7.2.2 pakkuja nõusolekut ruumi kasutusse võtmiseks kirjalikul enampakkumisel kehatud tingimustel;

7.2.3 ruumi nimetust, millele pakkumus esitatakse;

7.2.4 ruumi kasutusotstarvet;

7.2.5 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussummat eurodes a käibemaksuta. Kui sõnadega ja numbritega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

7.2.6 osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid;

7.2.7 pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkuja allkirja. Pakkumus peab olema allkirjastatud esindust omava isiku poolt ning pakkumusele peab olema lisatud esindust tõendav dokument (isikut tõendava dokumendi koopia, volikiri vms).

8. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 12. jaanuar kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada Tallinna Turgude juhataja nimele aadressil E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata.

9. Pakkumused avatakse 12. jaanuaril kell 11.10 Tallinna Turgude kontoriruumides aadressil E. Vilde tee 118, Tallinn. Avamise juures võivad viibida pakkujad või nende d.

10. Täiendavat informatsiooni ruumide ja kirjaliku enampakkumise kohta saab tööpäevadel il 615 0054 või e-posti aadressil tallinnaturud@tallinnaturud.ee.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: